Hvorfor bruge Quaterna®

 Warum sollten Sie Quaterna nutzen 2015

  • Du vil forbedre din kapital jord!
  • Du vil sænke produktionsomkostningerne og stabilisere udbytterne!
  • Du ønsker at producere meget mælk og kød du fra grovfoderet!
  • Du vil gerne producere autonomt og rentabelt!
  • Overholde lovkrav om kvælstofnormer, reducere N-indsatsen og samtidigt opretholde et højt udbytte niveau!

Reduceret resourceforbrug

Væsentlige besparelser opnås på gødning og plantebeskyttelse og samtidigt opretholde et højt udbytteniveau. Forklaringen på det er bedre N-effektivitet og næringsstof-indbinding og recycling i jorden, samt reduktion af udvaskningen og fordampning af næringsstoffer.

Gennem den effektive omdannelse af organisk stof i jorden bliver levestedet og overvintrings-mulighederne for skadegørere taget. Konkurrencen mellem mikroorganismerne i jorden danner naturlig antagonisme overfor uønskede svampe og skadelige insekter. På grund af forbedret plantekvalitet og reduktion af nitratindholdet i planterne, øges vitaliteten også behovet for fungicider, insekticider og stråforkortere overflødiggøres ved samme udbyttenivaeu.

Forbedret produktkvalitet

Via en tilpasset og behovsoptimeret næringsstofforsyning opnås en forbedret plantekvalitet. Eksempler herpå er mindre nitratindhold i f.eks. kartofler og mindre vandtab i grøntsager, hvilket betyder bedre holdbarhed og lagerfasthed. Et udlignet energi:protein-forhold i majs- og grovfoderafgrøder muliggør en høj kød- og mælkeproduktion baseret på grovfoderet og kraftfoderandelen kan reduceres.

Ved dannelsen af ler-humus-komplexer opnås en bedre jordstruktur, forøget vandholdningsevne, bedre evne til at holde på næringsstoffer og øget kationbyttekapacitet i jorden På grund af øget porevolumen i jorden, kan planterne bedre danne rødder og også nå i dybden. Specielt i tørkeperioder er risikoen for udbyttetab dermed betydeligt reduceret. Også jordbearbejdningen er lettere, dvs. dieselforbruget er lavere, arbejdstiden mindre og slid på maskinerne mindre.

Med Quaterna® bliver komposteringen af husdyrgødning betydeligt fremskyndet og kvaliteten af gødningen forbedret. Mindre vending (arbejds- og maskinomkostninger) og en aerobe kompostering mindsker kulstof-, vand- og næringsstoftab. Husdyrgødningen bliver af større værdi og der kan spares på mineralsk gødning.

Autonom mælke- og kødproduktion

En forbedret kvalitet af hjemmeproduceret foder med udlignet indhold af næringsstoffer og energi, forøger graden af uafhængighed på bedriften. Gennem en højere andel af bælgplanter i græsmarker og grovfoder, kan indkøb af proteinfoder minimeres. Rationen er bedre balanceret og bringer en forbedret husdyrsundhed med sig. Quaterna® forbedrer græsmarkerne, forlænger en græssernes varighed, øger kløverandelen og sørger således for en balanceret vækst af græsser og kløver i græsmarkerne.

Økonomi

Med besparelser på mineralsk gødning og plantebeskyttelsesmidler kan produktionsomkostningerne per hektar reduceres betydeligt. Vi tilbyder gerne en beregning på dette for din bedrift. Således får du et overblik over du kan forvente og hvorledes Quaterna® forbedrer rentabiliteten på din bedrift. Tag gerne kontakt med os!