VARFÖR SKALL DU ANVÄNDA QUATERNA®?

 Warum sollten Sie Quaterna nutzen 2015

    • Du vill öka ditt humuskapital I jorden!
    • Du vill minska produktionskostnaderna och stabilisera skördarna
    • Du vill kunna producera så mycket mjölk/kött som möjligt från eget foder
    • Du vill bli mer oberoende och öka lönsamheten
    • Minskad kvävegödslingsnivå med bibehållen och/eller ökad skörd

Minska användningen insatsmedel  

Med Ouenterna kan man minska mängden gödsel och växtskyddsmedel, medans skörden bibehålls och kvaliteten ökar. Detta beror på att kväveeffektiviteten ökar, att mer näring lagras i marken och kan recirkuleras, ökad tillgänglighet av näringen för växterna samt att mindre mängd av näring förloras genom gasavgång eller läckage genom urlakning.

När växtmaterial görs om till humus så minskar möjligheterna för sjukdomar att överleva vintern. Den ökade konkurrensen med mikroorganismer och naturliga antagonister som innehåller oönskade svampar och insektsangrepp. Användningen av fungicider, insekticider och tillväxtreglerande medel minskar också på grund av den förbättrade växtkvaliteten och det minskade nitratinnehållet i växten och den resulterande ökade vitaliteten, samtidigt som avkastningen förblir densamma.

Förbättrad produktkvalitet med Quaterna®

En förbättrad växtkvalitet uppnås genom en anpassad och behovsbaserad näringstillförsel. Som exempel kan nämnas minskade nitrathalter i potatis eller minskade vattenförluster i grönsaker, vilket ger ökad hållbarhet. Ett balanserat energi:protein-förhållande i majs och vall gör det möjligt att producera en hög andel mjölk/kött från grovfodret och minska dyra foderinköp som soja- och rapsmjöl.

Bildandet av ler-humuskomplex ökar markens infiltrationsförmåga för vatten, näringslagring och katjonbyteskapacitet. På grund av den ökade porvolym kan växter växa djupare och bilda tätare nätverk av rötter. Risken för skördeförluster minskar då avsevärt, särskilt under torra perioder. Den förbättrade jordstrukturen möjliggör enklare jordbearbetning, vilket ger lägre dieselförbrukning, besparingar i arbetstid och minskat maskinslitage.

Kompostering Quaterna® påskyndar avsevärt komposteringen av gödsel och säkerställer dess kvalitet. Aerob kompostering minskar förlusterna av kol, vatten och näringsämnen. Gödsel uppgraderas och mineralgödsel sparas.

Självförsörjande mjölk- och köttproduktion

Den förbättrade kvaliteten på det egenproducerade fodret med ett balanserat närings- och energiinnehåll ökar självförsörjandegraden. Genom att öka andelen baljväxter i gräsmark och i olika blandningar kan dyra foderinköp, som soja, minska. Ransonerna är balanserade och för med sig bättre djurhälsa. Quaterna® ökar beständigheten hos gräsmarksväxter avsevärt och säkerställer en balanserad tillväxt av gräs och baljväxter!

Ekonomisk effektivitet

Genom att spara på mineralgödsling och växtskyddsåtgärder kan produktionskostnaderna per hektar sänkas avsevärt. Vi gör gärna en kostnadskalkyl för ditt företag tillsammans med dig. Detta ger dig en individuell överblick över hur dina nuvarande produktionskostnader förändras jämfört med Quaterna®.

Välkomna att kontakta oss!